Algemene voorwaarden


William Maanders werkt volgens de volgende Algemene Voorwaarden en heeft aanvullende Algemene Voorwaarden betreffende de fotoboekenservice.

Algemene voorwaarden


1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
 1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 2. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 3. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 4. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
 1. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 2. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
 3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.


8. Licentie
 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 1. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 3. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
 1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
 2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
 1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
 1. De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
 2. De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
 3. De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
 4. Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze
 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.Aanvullende Algemene voorwaarden William Maanders Fotoboeken Service

Artikel 1. Opdrachtaanname
 1. De opdrachtnemer accepteert een kopie van originele digitale beeldbestanden. Analoge foto’s kunnen in overleg en tegen betaling worden ingescand. De opdrachtgever dient een selectie te maken van voor in het boek geschikte foto’s. De opdrachtgever dient een duidelijke volgorde aan te geven indien dit gewenst is.
 2. De opdrachtgever heeft recht op het eenmalig corrigeren van de per email toegestuurde proefdruk in lage resolutie PDF formaat. Voor hierna aanvullende correcties worden kosten berekend.
 3. De opdrachtgever kan na goedkeuring voor productie geen aanspraak meer maken op corrigerende maatregelen op het product.
 4. Na voltooiing van de opdracht wordt het door de opdrachtgever goedgekeurde proefdruk twaalf maanden bewaard bij William Maanders zodat opdrachtgever een nabestelling kan doen.
 5. William Maanders zal de foto's niet voor andere doeleinden gebruiken dan aangegeven door de opdrachtgever.
 6. De door opdrachtgever aangeleverde teksten en digitale beeldbestanden worden 30 dagen bewaard. Daarna worden deze permanent verwijderd.
 7. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de bewerkte beeldbestanden te ontvangen binnen de in lid 7 genoemde termijn.
 8. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Auteursrecht
 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen digitale beeldbestanden. William Maanders gaat ervan uit dat de opdrachtgever in bezit is van het auteursrecht.
 2. William Maanders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van digitale beeldbestanden. De gevolgen van eventuele schendingen van auteursrechten komen voor rekening van de klant.


Artikel 3. Aansprakelijkheid
 1. De door de opdrachtgever aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten zullen door opdrachtnemer met de meeste zorg worden behandeld. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van kwaliteit, beschadiging of tenietgaan daarvan wordt uitgesloten.
 2. De opdrachtgever dient te allen tijde in bezit te zijn en blijven van de originele digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. Hier kan geen enkele aansprakelijkheid voor worden aanvaard.


Artikel 4. Kwaliteit
 1. De kwaliteit van de fotoboeken en de inhoud ervan is mede afhankelijk van de kwaliteit van de digitale beeldbestanden zelf.
 2. Digitale beeldbestanden dienen te allen tijde in de originele of hoge resolutie (min. 240 dpi) worden aangeleverd. Foto’s die reeds verstuurd zijn via Sociale Media (facebook Messenger, Whatsapp) worden gecomprimeerd en kunnen niet worden geaccepteerd.
 3. De opdrachtnemer kan alleen tot opdracht overgaan wanneer de digitale beeldbestanden van dusdanige kwaliteit zijn om in een fotoboek te verwerken.
 4. De opdrachtnemer past kleine optimaliserende bewerkingen standaard toe (belichting, kleurcorrectie, contrast/verzadiging, rechtzetten). Voor uitgebreidere bewerkingen worden kosten berekend. De opdrachtgever heeft recht op een kortingspercentage van 10% op de boekprijs (excl. extra opties) indien bewerkingen niet hoeven te worden toegepast.


Artikel 5. Prijzen
 1. Verzendkosten, BTW en additionele kosten worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 3. De op onze website en in onze reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.


Artikel 6. Betalingen
 1. Opdrachten worden vermeld in Euro’s en dienen in Euro’s te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. De producten dienen vooraf na goedkeuring van de offerte voor 50% betaald te worden.
 2. Wanneer de betaling op rekeningnummer van Opdrachtnemer is ontvangen, zal het fotoboek worden samengesteld.
 3. Het resterende bedrag dient betaald te worden na goedkeuring van de definitieve druk en bijbehorende (aangepaste) offerte.
 4. Wanneer het resterende bedrag op rekeningnummer van Opdrachtnemer is ontvangen, zal de definitieve druk worden aangeboden aan de drukker en geleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres.


Artikel 7. Levertijd, levering en annulering
 1. De indicatieve levertijd wordt bekend na aanbieding aan de drukker. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.
 2. De opdrachtgever dient het afleveradres (geen postbusnummer), duidelijk en juist door te geven aan Opdrachtnemer.
 3. De schade die voortvloeit uit het doorgeven van een foutief adres komt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Opdrachtnemer de koper zo snel mogelijk schriftelijk berichten, zonder aansprakelijk gesteld te worden voor enige vorm van schadevergoeding.
 5. De tarieven zijn gebaseerd op levering in Nederland en België. Voor levering in andere landen zullen extra kosten van toepassing zijn. Uitsluitend binnen de gemeente Amsterdam kunt u gebruik maken van persoonlijke levering.
 6. De levering buiten de gemeente Amsterdam geschiedt via één van onze partners. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt als gevolg van vertraging van de bezorging door de vervoerder.
 7. Indien het product beschadigd raakt tijdens het transport van Opdrachtnemer naar opdrachtgever, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aankoopbedrag van het product.
 8. Indien opdrachtgever tot annulering overgaat nadat offerte is geaccepteerd en de digitale beeldbestanden en teksten zijn geleverd, zijn hieraan kosten verbonden. De kosten zullen bestaan uit de tot dan toe verrichte arbeidsuren.


Artikel 8. Garantie
 1. Reclamaties dienen, uiterlijk binnen twee weken, na levering van het product, kenbaar gemaakt te worden.
 2. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer staat niet in voor beschadiging van het product door inwerking van vocht, extreme UV straling en overige extreme omgevingsfactoren.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden. In het geval dat de betaling al ontvangen zijn op rekeningnummer van Opdrachtnemer zal opdrachtgever gecrediteerd worden.


Artikel 9. Eigendom en risico
 1. De bestelde producten via deze website zijn eigendom van Opdrachtnemer tot moment dat wij een volledige betaling hebben ontvangen.
 2. De opdrachtnemer draagt het risico tot het moment van levering.


Artikel 10. Privacy Policy
 1. De opdrachtnemer doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Opdrachtnemer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  Lees meer over de privacy policy.


Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op de overeenkomst, de algemene voorwaarden van de DuPho en deze aanvullende voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd op 11 maart 2019.